frnl

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van C’EST DUVET, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Industrieweg 2079, BTW BE 0427.204.628, RPR Tongeren, (hierna C’EST DUVET) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van C’EST DUVET houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door C’EST DUVET aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden C’EST DUVET niet. C’EST DUVET is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. C’EST DUVET is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door C’EST DUVET. C’EST DUVET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestelprocedure Ç’est Duvet webshop

Na de registratieprocedure, de bevestiging van de bestelling en akkoord van de Algemene Voorwaarden door de Klant, ontvangt de Klant binnen de 24 uur na ontvangst van zijn bestelling een bevestigingsmail van de geplaatste bestelling en vraag tot overschrijving van het verschuldigde bedrag.

4.2. Wijze van betaling Ç’est Duvet webshop

De Klant kan uitsluitend betalen via de betaalterminal aangeboden door de C’EST DUVET webshop.
De producten die via deze e-commerce website van C’EST DUVET worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door C’EST DUVET.
C’EST DUVET is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en ontvangst – Uitvoering van de overeenkomst

C’EST DUVET zal de bestelde artikelen pas klaarmaken voor verzending na ontvangst van betaling.
C’EST DUVET streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling (deze termijn wordt geactualiseerd in de bevestiging van de bestelling). De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enig welke vergoeding.
C’EST DUVET is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij C’EST DUVET zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal C’EST DUVET de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling. Foutief doorgegeven leveringsadressen betreffen de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Problemen bij levering dienen binnen de 48 uur te worden gemeld
Artikelen besteld via deze website worden standaard geleverd in België. Maar op aanvraag is een levering in andere landen ook mogelijk.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan C’EST DUVET. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de C’EST DUVET was geboden.
Ontvangsten
C’EST DUVET zal pas verantwoordelijk zijn voor opgestuurde goederen van de klant zodra deze in handen zijn van C’EST DUVET geleverd door de bevoegde transportfirma. Alle producten meegeven aan de transportfirma moeten voorzien zijn van een identificatie label. Aangekregen goederen die niet geleverd zijn door bevoegde transportfirma worden wel geaccepteerd maar niet vergoed door C’EST DUVET. De kosten hiervan vallen volledig op de klant.
Verpakkingen voorzien door de klant worden niet bijgehouden. Indien de klant de verpakking terug wenst zal dit uitdrukkelijk moeten vermeld worden op de verpakking of via een schriftelijke contactopname hetzij per post of E-mail alvorens de goederen verzonden worden.
C’EST DUVET is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte fouten door de klant tijdens het verkoopproces op de Webshop. Foute maten, kwaliteiten of opdrachten zullen door C’EST DUVET aangekaart worden bij de klant zodat hier een gepast oplossing wordt voor gevonden. Als er geen oplossing wordt gevonden zal C’EST DUVET de goederen terug sturen in de staat de goederen zich bevonden. De klant zal dan worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele transportkosten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van C’EST DUVET. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van C’EST DUVET te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7a: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij C’EST DUVET.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

C’EST DUVET Industrieweg 2079, 3520 Zonhoven, België (e-mailadres)
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan C’EST DUVET M heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan C’EST DUVET Industrieweg 2079, 3520 Zonhoven, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt C’EST DUVET zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal C’EST DUVET alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief
de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat C’EST DUVET op
de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan C’EST DUVET wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door C’EST DUVET geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. C’EST DUVET betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7b: Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk);
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend
van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de C’EST DUVET klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan C’EST DUVET.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant C’EST DUVET zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van C’EST DUVET is bereikbaar via e-mail op (email) of per post op het volgende adres Industrieweg 2079, 3520 Zonhoven, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

C’est Duvet is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinde van gegevensverwerking

C’est Duvet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van C’est Duvet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan C’est Duvet verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens, contactgegevens en ip-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Beveiliging

C’est Duvet bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websiteanalyse

Op de website van C’est Duvet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. C’est Duvet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met C’est Duvet. C’est Duvet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met C’est Duvet. Mocht u er met C’est Duvet niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

C’est Duvet
Industrieweg 2079
B-3520 Zonhoven
[email protected]

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – Niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door C’EST DUVET om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van C’EST DUVET. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
C’EST DUVET kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, afdeling Tongeren bevoegd.